Autumn leaves

VISUAL DIARIES

Photos taken at Serralves Foundation in Oporto.